Kunst- og utrykksterapi

Kunst og utrykksterapi er en spennende måte å arbeide med selvutvikling og terapi på, en metode som både barn og voksne godt kan bruke. Den faller naturlig hos barn, fordi de bruker den kreative delen for å gi utrykk for emosjoner,mye mer enn de bruker det verbale språk, vi voksne kan lære mye av barnas utrykksmåte. Kjenne helt inni hjertet vårt hva vi egentlig vil. Det å kunne kontakte barnet i oss er en stor ressurs som vi kan jobbe kunssterapautisk med. Vi stenger ofte av den kanalen når vi vokser og blir voksne, ansvarlige mennesker. Men fremdeles er det en viktig del av oss.

De kunstterapeutiske metodene vil kunne åpne opp for en større glede, flyt og hvile i livet. I denne prosessen er drømmforståelse et unikt verktøy. Metoden kan brukes på mange områder sorgarbeide, ved traumer, kriser, konflikter, psykisk smerte, spiseforstyrrelser,rusavhengighet, utbrenthet og stress; omkring angst og depresjoner eller for å få mere livsglede i eget liv. Mange av disse feltene rommer spørsmålet; hva ligger bak? Klienten vil sammen med terapeuten bli støttet med omsorg og veiledning.


Det er stor forskjell på det å arbeide rent kunstnerisk og det å arbeide med kunstterapi.

Dette sier Kunstterapiforeningen om Kunstterapi

Kunst- og utrykksterapi kan være et tilbud til mennesker med 

  • Åndelige, psykiske eller fysiske kriser
  • Utbrenthet eller som kjemper med å komme videre
  • Sorgreaksjoner
  • Sjokk, traumer
  • Fastlåste mønstre
  • Selvutvikling
  • Fokus på ressurser

Det teoretiske fundamentet er i hovedsak basert på C.G. Jungs analytiske psykologi og Jes Bertelsens pedagogikk. Den representerer en utviklingsmetode der en ved hjelp av kunstneriske uttrykksmidler skaper kontakt mellom den indre og den ytre verden og mellom det bevisste og det ubevisste. Det arbeides etter dine behov, med tegning, maling, leire, drømmer, bevegelse, lyd eller eventyr. Metodene fungerer som brobygger til de deler av psyken som normalt ligger skjult i de ubevisste lag.

Den kunstterapeutiske prosessen kan synliggøre ubevisste, glemte eller avviste ressurser og utviklingsmuligheter. Det skapende arbeide sammen med samtale og analyse medvirker til å synliggjøre, bearbeide, frigjøre og forandre  – det vil gi deg større livsglede, selvaksept og handlekraft i eget liv.

Det kreves ingen kunstneriske evner for å ha glede og utbytte av et slikt arbeid.